Projekte

image description

Të ofrojë shërbime sociale, ligjore, mjekësore dhe psikologjike, asistencë me bazë kmunitare për refugjatët dhe azil kërkuesit dhe personat me të cilët ka të bëjë UNHCR.

  • Refugjatët dhe azil-kërkuesit në Shqipëri
  • UNHCR
image description

Të ofrojë shërbime sociale, ligjore, mjekësore dhe psikologjike, asistencë me bazë kmunitare për refugjatët dhe azil kërkuesit dhe personat me të cilët ka të bëjë UNHCR.

  • Refugjatët dhe azil-kërkuesit në Shqipëri
  • UNHCR