Njoftime

  • Njoftime

Subject: Kerkohet oferte per pjesmarrje ne proceduren e tenderit te hapur Kerkese per oferte me objekt Kontraktim Hoteli Ref:SH07-18 per organizaten jo-qeveritare Sherbimet Shqiptare per Refugjate dhe Migrante.

Jeni te ftuar te dorezoni oferten tuaj ne zarf te mbyllur me vule me Oferte per prokurim Sherbim Akomodimi prane zyres te organizates sone deri me date 21-06-2018, ora 13:00

R.M.S.A - SHERBIMET SHQIPTARE PER REFUGJATE DHE MIGRANTE eshte nje organizate jofitimprurese e cila ofron sherbime per Azilkerkuesit dhe Refugjatet ne Shqiperi. Per shkat te prurjeve te Migranteve (numer i pa percaktuar) lind nevoja per akomodimin e tyre.

Adresa e dorezimit te ofertes: RMSA, Sheshi "Karl Topia" , Godina "Trema Engineering 2", kati 3, ap. 6, Tiranë, Tel: +355 4 4510132 procurement@rmsa.al.


Pershkrimi i sherbimit qe kerkohet:
RMSA eshte e intresuar per te kontraktuar nje ose me shume subjekte me veprimtari sherbim Hotelerie.

Te gjitha subjektet e interesuara qe permbushin kriteret dhe kushtet jane te ftuara te dorezojne propozimin e tyre me zarf te mbyllur.
1. Te jene te regjistruara prane QKB (ish QKR)
2. Te ofrojne sherbimin e Lavanterise
3. Kapaciteti minimal 80 persona
4. 1 Salle per restaurant
5. Ushqimi 3 Vakte ( subjektet qe nuk ofrojne kete sherbim NUK Skualifikohen)
6. Vendndodhja: Tirane dhe Periferi
7. Masa sigurie (Kamera ose Security)Shkarko:
Dokumentacionin