Organizata


"Shërbimet Shqiptare për Refugjatë dhe Migrantë"

Organizata "Shërbimet Shqiptare për Refugjatë dhe Migrantë" (RMSA) ka filluar aktivitetin e saj që prej shtatotit të vitit 2001 si partner implementues i UNHCR-së.
RMSA punon për të promovuar dhe mbrojtur të drejtat e refugjatëve, azil-kërkuesve, migrantëve (IDPs) dhe pakicave minoritare në Shqipëri.
RMSA promovon zbatimin e Konventës së Gjenevës në lidhje me Statusin e Refugjatit dhe standardeve të tjera kombëtare dhe ndërkombëtare të të drejtave të njeriut.

Shërbimet Shqiptare për Refugjatë dhe Migrantë (RMSA) është një organizatë lokale jo-qeveritare, jo-fetare dhe jo-fitimprurëse.
RMSA në veprimtarinë e saj promovon faktin se refugjati dhe migranti është një individ me te drejta te patjetersueshme dhe të detyrueshme për tu respektuar nga të gjithë.
RMSA gjithashtu gjatë punës së saj e ka të ndaluar të promovojë urrejtjen fetare, ndër-etnike, diskriminimin për shkak të ngjyrës, fesë, etnisë, moshës, gjinisë, statusit social apo bindjeve politike etj.
RMSA në vendim-marrjen e saj është e pavarur nga qeveria, institucionet në varësi të qeverisë, shoqata, grupime ose parti politike, fetare, biznesi etj. RMSA është dhe mund të jetë anëtare e grupimeve apo organizatave të tjera që punojnë në fushën e azilit brenda dhe jashtë Shqipërisë.

Mbështetjen e refugjatëve, migrantëve, azilkërkuesve duke i siguruar nevojat bazë (strehim, ushqim, veshmbathje dhe ndihmë mjeksore).
Këshillim psiko-social.
Këshillim ligjor.
Asistencë dhe mbrojtje ligjore për raste të veçanta.
Identifikimi, vlerësimi dhe ndjekja e vazhdueshme e individëve vulnerable të tillë si: gra të vetmuara, fëmijë të pa shoqëruar, të moshuarit, handikapët etj.
Organizimi i riatdhesimit të refugjatëve që dëshirojnë të kthehen në vendet e tyre sipas standarteve të UNHCR për riatdhesimin vullnetar.
Rol ndërmjetësues në gjetjen e alternativave që mundësojnë integrimin e refugjatëve, migrantëve, azil-kërkuesve në shoqërinë shqiptare.
Përfshirja e fëmijëve të refugjatëve, migrantëve, azil-kërkuesve në sistemin edukativ shqiptar.
Bashkëpunim me agjensi të ndryshme trajnimi dhe punësimi.
Ofrimin e shërbimeve shëndetësore për këtë kategori personash duke i adresuar ato në institucinet shëndetësore përkatëse.
Zhvillimi i iniciativave vetë vepruese që ndihmojnë rritjen e ndjenjës së komunitetit.
Marrja në ruajtje dhe mbrojtje të të drejtave të njeriut, të refugjatëve, migrantëve, azil-kërkuesve dhe personave të zhvendosur, bazuar në kartat dhe konventat ndërkombëtare.
Vendosja dhe ruajtja e një bashkëpunimi të ngushtë me institucionet shtetërore, agjensi dhe organizata të ndryshme jo-qeveritare.
Të qenurit të gatshëm për të marrë përgjegjësi në përballimin e situatave emergjente.